منابع و ماخذ پایان نامه پرسش نامه، سلسله مراتب، شناخت علم

فعاليت هاي مرتبط و مورد علاق? جوانان بيشتر مورد تشويق قرار گيرند و منطقه اي براي جمع شدن آنان فراهم گردد.
3- در طراحي مغازه ها نبايد از ترکيب کاربري و فعاليت غافل بود و تنوع استفاده از فضاها بايد همواره مورد تأکيد باشد (تصوير 2-20).

تصوير (2-20) : ترکيب کاربري موجب بهبود نظارت مي گردد(محقق، اراک)
4- فعاليت ها و کاربري هايي را که معمولاً تا دير وقت باز هستند مانند رستوران ها و مراکز تفريحي و … تشويق شوند (تصوير 2-21).

تصوير (2-21) : مراکزي که تا دير وقت باز هستند امکان نظارت بيشتري را فراهم مي کنند(محقق، اراک)
نقاط غافل گيري: يکي از ويژگي هاي يک فضاي امن وجود خط ديدي شفاف است. در طراحي مناطق تجاري بايد تلاش شود تا از نقاط غافل گيري کاسته شود. اگر اين نقاط قابل حذف شدن نيستند مي توان آنها را در شب قفل نمود. طراحي ساختمان هاي مجاور و پياده رو بايد به گونه اي باشد که فضاي مرده و نقاط مخفي کننده ايجاد نکنند. در مناطق تجاري بايد تعادل ميان “فرم” و “عملکرد” را رعايت نمود، به عبارت ديگر اهميت جنبه هاي زيبايي شناختي محيط نبايد منجر به اين شود که مسايل امنيتي را فراموش کرده و با طراحي، نقاطي کور در فضا ايجاد نماييم. در اين مناطق بايد تا جايي که امکان دارد از “پيش بيني کننده هاي” حرکت استفاده شود.
دسترسي: وجود راه هاي دسترسي امن در مناطق تجاري و دسترسي امن از اين مناطق به مناطق ديگر از عوامل مؤثر در ارزيابي امنيت يک منطق? تجاري است. به ويژه که در مناطق تجاري به علت ترکيب فعاليت ممکن است مردم تا ديروقت در خيابان حضور داشته باشند. وجود راه هاي دسترسي امن مي تواند بر امنيت منطقه تأثير مثبتي داشته باشد. پياده روهاي اين مناطق بايد کاملاً روشن باشد. علاوه بر اين نحو? دسترسي افراد به مغازه ها نيز واجد اهميت است. کارکنان فروشگاه ها نيز بايد به مانند ساير کاربران از فضاي جلوي مغازه ها به مغازه دسترسي داشته باشند. استفاده از ورودي هاي کوچک در قسمت هاي ورودي اماکن تجاري موجب بهبود نظارت و کند شدن سرعت ورود و خروج مي شود. اين مسئله اين ذهنيت را در مجرم ايجاد مي کند که احتمال فرار و بالتبع موفقيت پايين است (رحمت، 176:1385). بهتر است در ورودي هاي مراکز تجاري از پله هاي بيشتري استفاده گردد و در سطح فضا از سنگ هايي استفاده شود که کند کنند? حرکت باشد. علاوه بر اين مي توان در ورودي ها و خروجي ها از درب ها و موانع چرخان استفاده کرد، تا سرعت ورود و خروج کمتر گردد.
نگهداري و مراقبت: وجود فضايي عاري از هرگونه آلودگي مي تواند موجب ايجاد تصويري مثبت از فضا شود. اين امر براي مراکز تجاري بسيار پر اهميت است زيرا بدين وسيله مي توانند افراد بيشتري را براي خريد جذب نمايند. نگهداري و مديريت مناسب فضاي مناطق تجاري نشان دهند? توجه و اهميت نسبت به محيط و وجود امنيت در آن است. در اين مورد وجود روشنايي مناسب و نصب تجهيزات روشنايي و بازرسي و تعويض منظم لامپ ها مي تواند يکي از راهکارهاي موجود در اين زمينه باشد(قورچي بيگي، 173:1386).

2-7- جمع بندي فصل دوم:
در اين فصل ابتدا بر اصول پيشگيري و انواع آن و همچنين تعريف سرقت و علل و انگيزه هاي آن مروري داشتيم. سپس پيشينه پيشگيري محيطي ارائه گرديد و نتايج تحقيق محققاني که در داخل و خارج از کشور در زمينه طراحي محيطي تحقيق نموده اند مورد بررسي قرار گرفت. در مجموع محققان بين محيط فيزيکي و شمار و پراکندگي سرقت ارتباط قائل بودند و عقيده داشتند که با نظارت و کنترل دسترسي، تفکيک فضاهاي عمومي و غير عمومي و طراحي محيطي مناسب مي توان وقوع جرم را کاهش داد، علاوه بر طراحي فيزيکي محيط محله هاي اجتماعي نيز بايد طراحي شوند تا بدين ترتيب اهالي به محله احساس تعلق نموده و بررفت و آمدها نظارت نمايند. در ادامه به مبحث مباني نظري تحقيق پرداخته شد و نظريه هاي مختلفي که با محيط وقوع جرم ارتباط داشتند ارائه گرديد، در اين قسمت از ابتداي دهه 60 ميلادي که نظريه پردازان بين جرم و محيط ارتباط قائل شدند، نظريه ها بيان گرديد که در اين ميان در تحقيق حاضر از نظريه هاي پيشگيري محيطي جفري، فضاي قابل دفاع نيومن و پنجره هاي شکسته ويلسون و کلينگ بهره جسته ايم، که اين نظريه ها بيان مي کنند با اعمال نظارت طبيعي و رسمي، رعايت سلسله مراتب محيطي(فضاي عمومي، نيمه عمومي، نيمه خصوصي و خصوصي)، تعمير و تنظيف به موقع، کاربري مختلط و اقداماتي از اين قبيل، در کنار ساير اقدامات ديگر مي توانند از وقوع رفتارهاي ناهنجار در مکان هاي شهري پيشگيري نمايند. پس از بررسي نظريه ها در نهايت شش مؤلفه تحقيق ارائه گرديد که عبارتند از قلمرو گرايي، نظارت، کنترل دسترسي، حمايت از فعاليت، مديريت و نگهداري و مستحکم سازي. سپس نظرات موافق و مخالف نظريه CPTED و اجراي آن در مناطق تجاري بيان گرديد. پس از بررسي نظريه هاي CPTED و استخراج مؤلفه هاي مرتبط، مدل مفهومي تحقيق که دربرگيرنده سؤالات اصلي و فرعي تحقيق و شاخص هاي مربوطه مي باشد، مطابق تصوير (2-22) ارائه مي گردد.

تصوير (2-22): مدل مفهومي تحقيق

فصل سوم
روش تحقيق

مقدمه:
روش، شيوه پيش رفتن به سوي يک هدف است. بنابراين شرح دادن روش علمي عبارت است از شرح اصول اساسي که در هر کار تحقيقي به اجراء گذاشته مي شود. روش ها صورت هاي خاصي از مشي علمي هستند. راه هاي مختلفي هستند که به اين منظور طراحي شده اند تا بهتر با پديده ها يا با موضوع تحقيق سازگار باشند. اما
اين سازگاري روش با موضوع تحقيق محقق را از التزام به اصول روش علمي معاف نمي کند.
موفقيت يک تحقيق در گرو انتخاب روش تحقيق مناسب است. اين تحقيق با استفاده از روش شناسي در پي تعيين و تشخيص مسير و استراتژي جهت عملياتي کردن آن است. با روش شناسي درست، مي توان به اهداف علم با شناخت علمي دست يافت. به عبارت ديگر يکي از مؤلفه هاي تعيين کنند? ارزش و اعتبار يک کار پژوهشي، روشي است که محقق در انجام تحقيق خود انتخاب نموده است. انتخاب يک روش تحقيق مناسب مي تواند هم محقق را در رسيدن به يک نتيج? محکم و قابل اتکا ياري نمايد، و هم روند پيشرفت پژوهش را تسهيل نمايد. روش تحقيق چارچوبي است که به وسيل? آن تحقيق اجرا مي شود. هدف از انتخاب روش تحقيق مناسب اين است که مشخص شود چه روشي براي بررسي موضوع تحقيق مناسب مي باشد. انتخاب روش تحقيق مناسب محقق را دقيق، سريع و آسان به پاسخ هايي براي سؤال هاي تحقيق مي رساند. انتخاب روش تحقيق مناسب به عواملي چون اهداف، ماهيت موضوع تحقيق و امکانات اجرايي آن دارد.
در اين فصل با هدف آشنايي خواننده از نحوه عمل تحقيق سعي ميشود به تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيّرهاي اساسـي موجود در سؤالات و فرضيات، روش تحقيق، روشهاي جمعآوري اطلاعات، روايي و پايايي پرسش نامه، حجم نمونه، روش نمونهگيري و چگونگي تحليل آماري مورد استفاده معرفي شده و به توضيح مختصر هر کدام پرداخته شود .

3-1- روش شناسي تحقيق:
تحقيقات علمي را بر اساس هدف به چهار گروه مي توان تقسيم بندي نمود: بنيادي، کاربردي، ارزشيابي و توسعه اي. تحقيقات بنيادي جهت افزايش دانش و درک ما از مسائل خاص که غالباً در محيط هاي سازماني روي مي دهد، و چگونگي حل آنها، انجام مي شوند. تحقيقات کاربردي براي کاربرد نتايج يافته ها جهت حل مسائل خاص متداول درون سازماني انجام مي شوند. تحقيقات ارزيابي به منظور اثرات توصيه هاي پژوهش هاي کاربردي انجام مي شوند و پژوهش توسعه اي زماني انجام مي شود که دانشي از حوزه بنيادي يا کاربردي توسعه داده شود.
تحقيقات کاربردي: اين تحقيقات با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي که از طريق تحقيقات بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمندي هاي بشر و بهبود و بهينه سازي ابزارها، روش ها، اشياء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسايش و ارتقاي سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار مي گيرند (حافظ نيا، 51:1386).
تحقيقات کاربردي داراي پنج ويژگي مي باشند که عبارتند از: آزمودن کارايي نظريه هاي علمي در يک حوزه خاص، تعيين روابط تجربي در يک محدوده خاص، افزودن به دانش کاربردي در يک زمينه خاص، پيشبرد پژوهش و روش شناسي در يک زمينه خاص، ارائه مجموعه دانش کاربردي پذيرفته شده در يک زمينه خاص.
اين تحقيق به دنبال بررسي نقش طراحي محيطي در پيشگيري از سرقت مغازه در شهر اراک است و بدين منظور کارايي نظريه هاي علمي در اين زمينه را بررسي مي کند، به دانش کاربردي در اين حوزه مي افزايد و در نهايت پيشنهادات کاربردي ارائه مي دهد، بنابر اين از اين حيث در گروه تحقيقات کاربردي قرار مي گيرد.
پژوهش هاي علمي از نظر روش گردآوري داده ها به دو گروه پژوهش هاي توصيفي و پژوهش هاي آزمايشي تقسيم مي شوند.
تحقيقات توصيفي: محقق در تحقيقات توصيفي بدنبال چگونه بودن موضوع است و مي خواهد بداند پديده، متغير، شيئ يا مطلب چگونه است. به عبارت ديگر، اين تحقيق وضع موجود را بررسي مي کند و به توصيف منظم و نظام دار وضعيت فعلي آن مي پردازد و ويژگي ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بين متغيرها را بررسي مي نمايد (حافظ نيا، 58:1386). در پژوهش هاي توصيفي، محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و مي خواهد بداند پديده، متغير، شيء يا مطلب چگونه است. يعني اين نوع تحقيق وضع موجود را بررسي مي کند و به توصيف منظم و سيستماتيک وضعيت فعلي آن مي پردازد و ويژگي ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بين متغير ها را بررسي مي نمايد. در اين تحقيقات نوعاً از روش هاي مطالعه کتابخانه اي و بررسي متون و محتواي مطالب و نيز روش هاي ميداني نظير پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده مي شود. پژوهش توصيفي خود به پنج گروه قابل تقسيم است که عبارتند از: پژوهش پيمايشي، پژوهش همبستگي، اقدام پژوهشي، بررسي موردي و پژوهش پس رويدادي.
پژوهش پيمايشي براي بررسي توزيع ويژگي هاي يک جامعه آماري به کار مي رود و عبارت است از اجراي پرسشنامه روي نمونه اي از پاسخ گوياني که از ميان جمعيتي انتخاب شده اند. تحقيق پيمايش بهترين روش موجود براي آن دسته از پژوهندگان اجتماعي است که علاقمند به جمع آوري داده هاي اصلي براي توصيف جمعيت هاي بسيار بزرگ هستند که نمي توان به طور مستقيم آنها را مشاهده کرد با نمونه گيري احتمالي دقيق توان گروهي از پاسخگويان را فراهم آورد که ويژگي هاي آنان منعکس کننده ويژگي هاي جمعيت بزرگتر باشد و پرسشنامه هاي استاندارد شده دقيق داده هايي را بدست مي دهند که با داده هايي که از همه پاسخگويان بدست مي آيند شباهت دارند. تحقيق پيمايشي عبارت است از جمع آوري منظم اطلاعات افراد يا گروه ها و اجتماعات از طريق مصاحبه يا پرسشنامه جهت اخذ داده به طور مستقيم، و تعبير و تفسير نتايج حاصله به طريق آماري در پيمايش ممکن است. براي تعميم يافته ها به کل جمعيت آماري از نمونه آماري اطلاعات جمع آوري مي شود مثل بررسي نظر خواهي، و اگر جمعيت کوچک باشد از کل جمعيت مي توان اطلاعات را جمع آوري کرد. علاوه بر اينها ت
حقيق پيمايشي مي تواند به عنوان روش مطالعه موردي نيز به کار گرفته شود. همانطور که از تعريف پيمايش بر مي آيد اين شيو? تحقيق و جمع آوري اطلاعات داراي موارد استفاده فراواني است. از آنجا که پيمايشي از طريق حضوري و غير حضوري و هم به صورت منظم و هم غير منظم و هم براي تعميم علمي و مطالعه موردي سرشماري عمومي به کار گرفته مي شود داراي کاربردهاي گسترده اي است و اين تحقيق از اين حيث در گروه تحقيقات توصيفي- پيمايشي قرار مي گيرد و از آنجايي که اين تحقيق از نوع کاربردي است، به ترسيم وضع مطلوب نيز توجه دارد.

3-2- جامعه آماري:
در اين تحقيق جامعه آماري با توجه به موضوع سرقت،پرسنل اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي، رؤسا، معاونين و پرسنل تجسس کلانتري ها و مأموريني که قبلاً در امور مبارزه با سرقت در شهر اراک فعاليت داشته اند (در مجموع 97 نفر).

3-3- جامعه نمونه:
در اين تحقيق کليه اعضاي جامعه آماري مد نظر قرار گرفته و به صورت تمام شمار اجرا گرديده، بنابراين نيازي به نمونه گيري نبوده است.

3-4- روش ها و ابزار گردآوري و سنجش اطلاعات :
دکتر حافظ نيا (1386) در کتاب “مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني” از ابزار اندازه گيري و مقياس ها به عنوان “وسايلي که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نياز تحقيق خود را گردآوري، ثبت و کمي نمايد” ياد کرده است. در تحقيق حاضر از روش هاي کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است.
الف)کتابخانه اي:
مطالعه کتب و مقاله ها در مراجع مختلف و بررسي اسناد و مدارک مرتبط با موضوع در مرکز اسناد و گنجينه انتظامي ناجا .
ب) ميداني:
1- انجام تحقيقات ميداني مثل مصاحبه با فرماندهان و مسئولين مرتبط با موضوع .
2- پرسش نامه که بر مبناي سؤالات تحقيق و رابطه مؤلفه ها و شاخص هاي متغيرهاي تحقيق احصاء گرديده است.
براي سنجش و اندازه گيري متغيرها از طيف ليکرت با پنج گزينه خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم، استفاده شده است .
3-4-1- توصيف پرسشنامه:
پرسشنامه تهيه شده شامل 24 پرسش مي باشد، که جامعه آماري يکي از گزينه هاي: خيلي زياد، زياد، متوسط، کم و خيلي کم را انتخاب مي نمايند. پرسش هاي 6-1 مربوط به سؤال اول تحقيق (پيش بيني احتمال وقوع جرم)، پرسش هاي 12-7 مربوط به سؤال دوم تحقيق (تشخيص احتمال وقوع جرم)، پرسش هاي 18-13 مربوط به سؤال سوم تحقيق (درک احتمال وقوع جرم) و پرسش هاي 24-19 نيز مربوط به سؤال چهارم تحقيق (انجام اقدام هاي عملي در محيط وقوع جرم)، مي باشد.

3-5- متغيرهاي تحقيق:
متغير به ويژگي يا صفت يا عاملي اطلاق مي شود که مقادير آن بين افراد جامعه متفاوت بوده و مي تواند مقادير کمي و ارزش هاي متفاوتي داشته باشد (حافظ نيا، 42:1386).

انواع متغيرها بر اساس رابطه:
1- متغيرهاي مستقل: اين متغيرها نقش علت را به عهده دارند و بر متغيرهاي ديگر تاثير ميگذارند و منشاء بروز پديده ها مي شوند و محقق معمولاً در جستجوي رابطه بين دو عامل يا متغير است و تشخيص تأثير متغير مستقل و ميزان آن از اهداف عمده تحقيق محسوب مي شود.
2- متغيرهاي وابسته: اين متغيرها تابع تغييرات متغير مستقل هستند يا در واقع معلول آنها به حساب مي آيند (تصوير 3-1).
3- متغيرهاي ميانگر يا واسطه: متغيري است که گاه به عنوان رابط بين متغير مستقل و تابع قرار مي گيرد (حافظ نيا، 44:1386).

دیدگاهتان را بنویسید