پایان نامه با واژگان کلیدی مواد شوینده

پایان نامه ها و مقالات


شکل 3-15- صاف 52
شکل 3-16- سند پلاست 53
شکل 3-17- قالب Slant Shear 53
شکل 3-18- مخلوط چسب بتن، آب و سیمان 54
شکل 3-19- اعمال چسب 55
شکل 3-20- مخلوط کردن گروت اپوکسی 55
شکل 3-21-کوبیدن بتن 56
شکل 3-22- آماده برای عمل‌آوری 56
شکل 3-23- نمونه‌های اپوکسی نوع 4 آماده برای عمل‌آوری 57
شکل 3-24- باز کردن قالب نمونه برای عمل‌آوری 58
شکل 3-25- نمونه‌ی آماده‌ی تست اپوکسی نوع 4 59
شکل 3-26- نمونه‌های آماده‌ی تست چسب بتن و اپوکسی 59
شکل 3-27- اندازه گیری قطر نمونه 60
شکل 3-28- دستگاه مقاومت فشاری 61
شکل 3-29- قرار گیری نمونه در دستگاه و تست 61
شکل 4-1- نمایش نیروی برش 63
شکل 4-2- محاسبه‌ی قطر هر نمونه 64
شکل 4-3- Epoxy EA-222 طراحان بتن 65
شکل 4-4- Latex BA 310 طراحان بتن 69
شکل 4-5- Epoxy GE 2 نامیکاران 72
شکل 4-6- Epoxy Dur – 32 نامیکاران 75
شکل 4-7- لاتکس نامیکاران 78
شکل 4-8- EMEpoxy Bond آبادگران 82
شکل 4-9- Epoxy ABADUR P1 آبادگران 85
شکل 4-10- EMBOND آبادگران 88
شکل 4-11- چسب بتن از شرکت بتن شیمی خاتم 92
شکل 4-12- اتصال بدون چسب و شکست در سطح روش آماده سازی سطح، نرمال 103
شکل 4-13- اتصال بدون چسب و شکست در سطح روش آماده سازی سطح، سند بلاست 104
شکل 4-14- اتصال با لاتکس و شکست در سطح، روش آماده سازی سطح، صاف 104
شکل 4-15- اتصال با اپوکسی و شکست در سطح، روش آماده سازی سطح، سند بلاست 105
شکل 4-16- اتصال با اپوکسی نوع 5، شکت در بتن، روش آماده سازی سطح، سند بلاست 107
شکل 4-17- اتصال با اپوکسی نوع4، شکت در بتن، روش آماده سازی سطح، سوراخ شده با مته 107
شکل 4-18- اتصال با اپوکسی نوع4، شکت در بتن، روش آماده سازی سطح، خراش با برس فلزی 108

فهرست جدول‌‌ها

عنوان صفحه
جدول 1-1- روش‌های حذف بتن (Couvard 2006, Silfwerbereand, 1990) 10
جدول 2-1- طرح اختلاط بتن آزمایش سیلوا و همکارانش 23
جدول 2-2- نتايج آزمايشات D Silva (etal 2005) و همكارانش 24
جدول 2-3- نتايج آزمايشات bachrian lubis و همكارانش 26
جدول 2-4- نتايج آزمايش آیشا و همكارانش 27
جدول 2-5- نتايج آزمايشات به فر نیا,جان نثاری و مشرف 28
جدول 3-1- نتايج آزمايش مدول نرمي ماسه 32
جدول 3-2- طرح اختلاط براي بتن‌هاي استفاده شده 33
جدول 3-3- محاسبه‌ی تعداد نمونه‌های مورد نیاز 44
جدول 4-1- نتايج آزمايش برش مایل خش دار شده با برس فلزي Epoxy EA-222 طراحان بتن پايدار 66
جدول 4-2- نتايج آزمايش برش مایل سوراخ شده با مته Epoxy EA-222 طراحان بتن پايدار 67
جدول 4-3- نتايج آزمايش برش مایل سند پلاست Epoxy EA-222 طراحان بتن پايدار 67
جدول 4-4- نتايج آزمايش برش مایل صاف Epoxy EA-222 طراحان بتن پايدار 68
جدول 4-5- نتايج آزمايش برش مایل خش دار شده با برس فلزي Latex BA-310 طراحان بتن پايدار 70
جدول 4-6- نتايج آزمايش برش مایل سوراخ شده با مته Latex BA-310 طراحان بتن پايدار 70
جدول 4-7- نتايج آزمايش برش مایل سند پلاست Latex BA-310 طراحان بتن پايدار 71
جدول 4-8- نتايج آزمايش برش مایل صاف Latex BA-310 طراحان بتن پايدار 71
جدول 4-9- نتايج آزمايش برش مایل خش دار با برس فلزيEpoxy GE-2 نامیکاران 73
جدول 4-10- نتايج آزمايش برش مایل سوراخ شده با متهEpoxy GE-2 نامیکاران 73
جدول 4-11- نتايج آزمايش برش مایل سند پلاستEpoxy GE-2 نامیکاران 74
جدول 4-12- نتايج آزمايش برش مایل صافEpoxy GE-2 نامیکاران 74
جدول 4-13- نتايج آزمايش برش مایل خش دار با برس فلزي Epoxy Dur-32 نامیکاران 76
جدول 4-14- نتايج آزمايش برش مایل سوراخ شده با مته Epoxy Dur-32 نامیکاران 76
جدول 4-15- نتايج آزمايش برش مایل سند پلاست Epoxy Dur-32 نامیکاران 77
جدول 4-16- نتايج آزمايش برش مایل صاف Epoxy Dur-32 نامیکاران 77
جدول 4-17- نتايج آزمايش برش مایل خش دار با برس فلزي Latex نامیکاران 79
جدول 4-18- نتايج آزمايش برش مایل سوراخ شده با مته Latex نامیکاران 80
جدول 4-19- نتايج آزمايش برش مایل سند پلاست Latex نامیکاران 80
جدول 4-20- نتايج آزمايش برش مایل صاف Latex نامیکاران 81
جدول 4-21- نتايج آزمايش برش مایل خش دار با برس فلزي EM Epoxy Bond آبادگران 83
جدول 4-22- نتايج آزمايش برش مایل سوراخ شده با مته EM Epoxy Bond آبادگران 83
جدول 4-23- نتايج آزمايش برش مایل سند پلاست EM Epoxy Bond آبادگران 84
جدول 4-24- نتايج آزمايش برش مایل صاف EM Epoxy Bond آبادگران 84
جدول 4-25- نتايج آزمايش برش مایل خش دار با برس فلزي Epoxy ABADUR-P1 آبادگران 86
جدول 4-26- نتايج آزمايش برش مایل سوراخ شده با مته Epoxy ABADUR-P1 آبادگران 86
جدول 4-27- نتايج آزمايش برش مایل سند پلاست Epoxy ABADUR-P1 آبادگران 87
جدول 4-28- نتايج آزمايش برش مایل صاف Epoxy ABADUR-P1 آبادگران 87
جدول 4-29- نتايج آزمايش برش مایل خش دار با برس فلزي EM Bond آبادگران 89
جدول 4-30- نتايج آزمايش برش مایل خش دار با برس فلزي EM Bond آبادگران 90
جدول 4-31- نتايج آزمايش برش مایل سند پلاست EM Bond آبادگران 90
جدول 4-32- نتايج آزمايش برش مایل صاف EM Bond آبادگران 91
جدول 4-33- نتايج آزمايش برش مایل خش دار با برس فلزي چسب بتن، بتن شیمی خاتم 93
جدول 4-34- نتايج آزمايش برش مایل سوراخ شده با مته چسب بتن، بتن شیمی خاتم 93
جدول 4-35- نتايج آزمايش برش مایل سند پلاست چسب بتن، بتن شیمی خاتم 94
جدول 4-36- نتايج آزمايش برش مایل صاف چسب بتن، بتن شیمی خاتم 94
جدول 4-37- نتايج آزمايش برش مایل خش دار با برس فلزي بدون چسب 95
جدول 4-38- نتايج آزمايش برش مایل سوراخ شده با مته بدون چسب 96
جدول 4-39- نتايج آزمايش برش مایل سند پلاست بدون چسب 96
جدول 4-40- نتايج آزمايش برش مایل صاف بدون چسب 97

< br />

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 4-1- اتصال بدون چسب انجام شده است 98
نمودار 4-2- اتصال توسط لاتکس 99
نمودار 4-3- اتصال با اپوکسی نوع 4 100
نمودار 4-4-اتصال با اپوکسی نوع 5 101
نمودار 4-5- جهت بررسی تاثیر افزایش مقاومت بتن در آزمایش 102

فصل اول:

کلیات

1-1- مقدمه
اضافه کردن بتن تازه به روی لایه‌ی بتن قدیمی یک روش معمولی برای تعمیر یا تقویت سازه است. تعمیر بتن شامل حذف بتن ضعیف و جایگزینی آن با بتن جدید است، و یکی از اساسی ترین فاکتورهای این عمل وجود مقاومت اتصال خوب بین بتن اضافه شده و سطح قدیمی در طول عمر مفید سازه است. وقتی عمل تعمیر انجام می شود فاکتور های زیادی از جمله زبری سطح ،وجود ترک های ریز، تراکم بتن و عمل‌آوری آن و همچنین تفاوت در مشخصات مصالح از جمله مدول الاستیسیته، حرکات گرمایی و خزش در مقاومت و توزیع تنش موثرند. این سیستم را می‌توان شامل سه فاز سطح اولیه بتن،بتن اضافه شده ومحیط اتصال در نظر گرفت. منظور از محیط اتصال صفحه‌ی اتصال و اطراف آن است. این محیط باید توانایی مقابله در برابر تنش های وارده را داشته باشد . این محیط معمولا با اضافه کردن یک عامل چسبنده یا افزایش زبری و گاهی هر دوی ان ها خواهند بود. هر چند این روش ها تجربی اند و کارایی عامل چسبنده هنوز اثبات نشده است. از نتیجه‌ی این مطالعه طراحان می‌توانند مقاومت بتن مورد استفاده برای اتصال ،نوع زبری ایجاد شده و مقاومت طراحی را برای یک طراحی اقتصادی انتخاب کنند.

1-2- عوامل چسبنده:
1-2-1- اپوكسي1

1

یکی از عوامل چسبنده‌ی مورد نظر در این پایان نامه اپوکسی است. رزین‌های اپوکسی با ایجاد حرارت داخلی عمل‌آوری می‌شوند. این سیستم‌ها شامل دو بخش رزین و سخت‌کننده هستند که پس از اختلاط با یکدیگر فعال شده و سخت می‌شوند.
رزین‌های اپوکسی در سطوحی مانند استایروفوم، چوب قرمز، چوب‌های سخت، بعضی سطوح پلاستیکی و سطوح فلزی و بتنی می‌توانند استفاده شوند. رزین‌های اپوکسی مقاومت خمشی، برشی و کششی مناسبی دارند، از جذب آب بسیار پایین و سختی بسیار زیادی برخوردارند و زمان گیرش بین 5 تا 7 روز دارند.
رزین‌های اپوکسی، پریپلیمرهای با وزن مولکولی کم یا پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا هستند که معمولاً حداقل دارای 2 بخش مجزا (شکل1-1) که باید ابیدا ترکیب و سپس استفاده شوند، هستند. این دو بخش معمولاً از گروه گلیسیدیل2 یا اکسایرن3 هستند. بخش وسیعی از اپوکسی‌ها در صنایع تولید می‌شوند و مواد خام آن‌ها از مشتقات نفت بدست می‌آید. مانند دیگر مواد پلیمری که با حرارت عمل‌آوری می‌شوند, ترکیب درجه4 های مختلف رزین‌های اپوکسی یا اضافه کردن افزودنی، مواد پلاستیکی یا فیلرها برای رسیدن به پروسه یا نتیجه‌ی نهایی مطلوب و یا برای کاهش هزینه‌ی تولید یک امر معمولی است. به این عملیات دست‌کاری در فرمول نیز می‌گویند که به طور رایج در کارخانجات تولید اپوکسی در ایران انجام می‌شود.
1-2-1-1- انواع اپوکسی ]12[
نوع 1) برای موارد غیر باربر برای اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده یا مصالح دیگر
نوع 2) برای موارد غیر باربر برای اتصال بتن تازه به بتن سخت شده
نوع 3) برای اتصال مصالح ضدلغزش به بتن سخت شده و به عنوان اتصال‌دهنده در بتن اپوکسی5 که در سطوح تحت بار ترافیکی (گرما یا حرکات مکانیکی) مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نوع 4) برای موارد باربر برای اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده یا مصالح دیگر
نوع 5) برای موارد باربر برای اتصال بتن تازه به بتن سخت شده
نوع 6) برای اتصال و پوشش مقاطع پیش‌ساخته یا پیش‌تنیده و برای اتصال قطعه قطعه وقتی پیش کشیدگی موقتی انجام می‌گیرد.
نوع 7) برای پوشش غیرباربر قطعات المان پیش ساخته وقتی پس‌کشیدگی موقتی در اتصال قطعه به قطعه اعمال نشده است.

1-2-1-2- درجه6
سه گرید متفاوت با توجه به مشخصات جاری شدن اپوکسی ها داریم:
ویسکوزیته کم (1 درجه
ویسکوز متوسط (2 درجه
غیر قابل جاری شدن 7 (3 درجه
1-2-1-3- کلاس های اپوکسی
کلاس‌های اپوکسی مشخص‌کننده‌ی دمای مناسب برای عمل گیرش چسب هستند.
کلاس A) برای استفاده در دمای زیر 4 درجه (کمترین دمای ممکن برای عملکرد اپوکسی)*
A: T 4
کلاس B) برای استفاده بین دمای 4 تا 15 درجه B: 4 T 15
کلاس C) برای استفاده در دمای بیش از 15 درجه C: T 15
کلاس D) برای دمای بین 4 تا 18 درجه D: 4 T 18
کلاس E) برای دمای بین 15 تا 30 درجه E: 15 T 30
کلاس F) برای دمای بین 25 تا 30 درجه F: 25 T 30
*دمای اشاره شده مربوط به دمای سطح بتنی مورد نظر است نه دمای محیط. برای مثال چسب کلاس A در دمای اتاق به خوبی گیرش می‌کند.
1-2-2- لاتکس8
لاتکس هم می‌تواند طبیعی و هم مصنوعی باشد. لاتکس طبیعی یک سیال شیری است (شکل 1-2 و 2-2) که در 10٪ همه‌ی گیاهان گل‌دار وجود دارد مرکبی از امولسیون پروتئین، شبه قلیا، نشاسته، شکر، روغن، رزین، جوهر مازد و صمغ که در معرض هوا سفت می‌شود و معمولاً با تخریب پوسته‌ی گیاه ترشح می‌کند. لاتکس مصنوعی با پلیمریزه کردن یک مونومر مانند استایرن که با مواد فعال در سطح9 امولسیونه شده باشد, به وجود می آید.

1-2-2-1- انواع لاتکس ]15[
نوع 1 ) متفرق شدنی10- محدود برای استفاده‌ی داخلی و غیرقابل استفاده در شرایط مرطوب
نوع 2 ) متفرق نشدنی11- قابل استفاده در شرایط مرطوب

1-2-2-2- ضوابط انتخاب چسب
1) شرایط هنگام اعمال چسب
آلودگی سطح – دمای سطح تماس – رطوبت سطح – دسترسی به سطح
2) نوع و بزرگی بار
جهت (فشار، کشش برش، تغییر عکس)، مدت زمان، نرخ (استاتیک، دینامیک) – فرکانس بار

1-3- تعمیر سازه‌های بتنی
-روش قدیمی تعمیر، حذف بتن قدیمی و جایگزینی آن در صورت وجود ترک یا نقص بود. اما امروزه روش‌های زیادی برای تعمیر وجود دارد. واژه‌ی تعمیر بتنی، شامل هرگونه بازسازی، نگهداری و جایگزینی است. بازبینی‌های منظم فاکتور مهمی در نگهداری بتن است و از نظر اقتصادی نیز به‌صرفه‌تر است.

1-3-1-انواع تعمیر بتنی
1-3-1-1- تعمیر ترک
ترک های مویی،سوراخ در دیوارهای بتنی و یا حتی گوشه های شکسته یا ریخته، نیازی به تعمیرات اساسی ندارند و معمولا به خاطر اعمال تنش های اضافی به سطح، یخ زدن و آب شدن و یا مشکلات پوششی اتفاق می افتند. معمولا در این شرایط از ابزار های ساده استفاده می شود. تعمیر ترک طی فرایند زیر انجام می‌شود.
1) تمیز کردن سطح با استفاده از مواد شوینده، اگر سطح روغنی شده باشد.
2) عریض کردن و باز کردن ترک با استفادهاز ابزار های مکانیکی (ترک ایجاد شده باید در پایین باز تر از بالا باشد)
3) پاک کردن سطح از بتن های ریز و سست
4) خیس کردن سطح مورد نظر و انتظار برای بخار شدن آب سطحی
5) ساختن ملات بتنی با استفاده از رزین یا چسب و اختلاط با بتن (ترک باید در یک مرحله پر شود)
6) صاف کردن، هم سطح سازی سطح تعمیر شده
7) عمل‌آوری

1-3-1-2- تعمیرات اساسی بتنی
مراحل تعمیرات اساسی بتن به ترتیب زیر است:
1) تعیین دلایل خسارت
2) تخمین میزان خسارت ایجاد شده در سازه
3) تخمین نیاز یا امکان تعمیر بتن
4) انتخاب شیوه‌ی مناسب تعمیر
5) انجام تعمیر
مراحل انجام تعمیرات اساسی بتن معمولا مانند مراحل تعمیرات ترک است اما از آنجایی که باید سطوح بزرگتر و عمیق تری برداشته شود و یا تعمیر به روش خاصی صورت گیرد باید با ابزار های متفاوتی انجام می شود. بنابرین حجم کار بیشتر است.تفاوت دیگر آن این است که در این مقیاس تعمیر،ملات بتن تعمیری باید به دقت طرحی شود.

1-3-2- اهمیت اتصال در تعمیر بتن
پس از تعمیر سازه‌ی بتنی و اضافه کردن لایه‌ی جدید باید در هر 2 لایه مقاومت، کافی باشد چرا که قسمت ناقص حذف شده و هر دوی این بتن‌ها برای نیازهای مربوطه طراحی شده‌اند. با وجود مقاومت کافی در هر دو لایه, سطح اتصال هنوز هم در خطر خرابی است و می‌توان آن را حساس‌ترین بخش این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *