No category

پایان نامه ارشد درباره سرمایه فرهنگی، تعدد زوجات، جامعه آماری، روش تحقیق

بچه‌ها و بودن با آن‌ها صرف کنند. ” به اعتقاد بوردیو انسان‌ها در هر جامعه ای از وضعیت اقتصادی، روابط اجتماعی و فرهنگ متفاوتی برخوردار هستند.در واقع، انسان‌ها دارای منزلت اجتماعی متفاوتی در جامعه‌اند” (بوردیو،۱۹۸۹). ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد درباره سرمایه فرهنگی، اجتماعی شدن، عادت واره، تعدد زوجات

قریحه است. بری ریچاردز، به نقل از فرهنگ فشرده آکسفورد، “توانایی استثنایی برای تأثیر پذیری عاطفی” را قریحه می‌خواند و خودش قریحه را ظرفیت احساس کردن تعریف می‌کند” (ریچاردز۴۸،۱۳۸۰) ذوق و قریحه فرد، مجموعه‌ای از ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد درباره سرمایه فرهنگی، سبک زندگی، سرمایه اقتصادی، آموزش عالی

تربیت ضمنی یا تلویحی بیش‌ترین انطباق را با دانش سنتی با نام دارد؛ و بوردیو آن را به صورت همسانی سبک‌ها یا مهارت‌ها تعریف می‌کند به شرطی که از طریق تماس شخصی نزدیک بین معلم ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد درباره سرمایه فرهنگی، سبک زندگی، عادت واره، اجتماعی شدن

میان کارمندان آمریکایی به دنبال همین تأثیر است. او در می‌یابد کسانی که تحصیلات بالاتری دارند کار خود را در کنترل می‌گیرند و در کنار آن به دنبال کنترل سلامت خود هستند. فرد با بالا ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد درباره عادت واره، سرمایه فرهنگی، ساخت گرایی، سبک زندگی

نیز مکرر از اصطلاحات ساخت گرایی سخن به میان می‌آید. در چند دهه اخیر استفاده از این مفهوم با تأکید خاصی از سر گرفته شد به دنبال نظریات رادکلیف براون در انگلستان و شاگرد وی ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد درباره کارکردگرایی، تعدد زوجات، کشورهای اسلامی، شورهای اسلامی

(سگالن،۹۷:۱۳۸۷). ۲-۱-۳ نقد و بررسی مطالعات پیشین رضا رمضان نرگسی پژوهش خود را در سطح گسترده‌ای در ۲۸ استان کشور انجام داده که نتیجه این پژوهش بسیار قابل توجه است و دقیقاً متضاد با نوشته‌های ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد درباره تعدد زوجات، دانشجویان، همسرگزینی، رضایت زناشویی

راتر کودکان، در هیچ یک از متغیرهای نوع خانواده:جنس، سن، سن پدر و جمعیت خانواده در دو گروه تفاوت معناداری ندارد. مقایسه نمره‌های دو پرسشنامه یادشده در خانواده‌های تک همسر و چند همسر نشان داد ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد درباره سرمایه فرهنگی، سلامت روانی، سلامت روان، ازدواج مجدد

ا گسترش سطح رفاه و بالا رفتن سرمایه فرهنگی مردم میزان خشونتی که بر زنان اعمال می‌شد تغییر کرده است یا خیر؟به منظور انجام این کار، از نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو استفاده شد. در این ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد درباره تعدد زوجات، سرمایه فرهنگی، طلاق عاطفی، عادت واره

حالتی از تعدد همسر که در آن یک زن بتواند هم‌زمان بیش از یک شوهر داشته باشد پدیده‌ای نادر است و فقط در برخی از قبایل گزارش شده است. “(گیدنز۴۱۵،۱۳۷۶) “به هر حال آن چه ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد درباره تعدد زوجات، سرمایه فرهنگی، توزیع فراوانی، رگرسیون

):جدول دو بعدی رابطه بین سن و نگرش به تعدد زوجات ۷۸ جدول شماره (۴-۱۷):جدول دوبعدی رابطه بین جنس و تعدد زوجات ۷۸ جدول شماره (۴-۱۸):جدول دو بعدی رابطه بین وضعیت تأهل و نگرش به ادامه مطلب…

By y5oozita, ago